ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஜூன் 16, 2019

குறிச்சொல்: கூகுள் மேப்ஸ்

கூகுள் மேப்ஸ் செயலியில் குறுஞ்செய்தி வசதி அறிமுகம்

கூகுள் மேப்ஸ் செயலியில் குறுஞ்செய்தி வசதி அறிமுகம்

வியாபர மையங்களுக்கு மிகுந்த பயனை வழங்கும் வகையில் கூகுள் மேப்ஸ் எனப்படும் வரைபடம் சாரந்த செயலில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிக் கொள்ளும் வசதியை அல்பாபெட் கீழ் இயங்கும் கூகுள் ...