கோவிட்-19 பரவலால் வீட்டிலிருக்கின்ற மக்களுக்கு பொழுதினை பழைய பிரபலமான Google Doodle கேம்கள் தினமும் முகப்பில் வழங்கி வருகின்றது.